EGZAMINY DELF, DALF

DELF - Diplôme d'Etudes en Langue Français

DALF - Diplôme Approfondi de Langue Français

DELF / DALF są oficjalnymi egzaminami z języka francuskiego jako języka obcego sygnowanymi przez Francuskie Ministerstwo Edukacji. To sześć odrębnych egzaminów, które zdawać można niezależnie jeden od drugiego i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Odpowiadają one sześciu poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, od A1 do C2. Oba dyplomy są dostępne dla wszystkich, wiek ani poziom wykształcenia nie mają znaczenia. Raz uzyskane dyplomy są bezterminowe, uznawane do końca życia.

Czas trwania egzaminu

Nazwa jednostki

Poziom biegłości językowej

3h30

DALF C2

Sprawny użytkownik języka

4h00

DALF C1

2h30

DELF B2

Samodzielny użytkownik języka

1h45

DELF B1

1h40

DELF A2

Użytkownik znający język na poziomie podstawowym

1h20

DELF A1

Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających cztery kompetencje językowe:

  1. rozumienie ze słuchu,

  2. wypowiedź ustna,

  3. rozumienie tekstu pisanego,

  4. wypowiedź pisemna.

Warunki zdawania egzaminu

Egzaminy DELF i DALF zdawać można niezależnie od siebie, w dowolnym kraju i w dowolnym czasie. Zdawać je mogą wszyscy, którzy pragną potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego, tak dla celów prywatnych jak i zawodowych. Kandydat zdawać może nawet kilka egzaminów w trakcie jednej sesji.

Zapisy na egzaminy odbywają się bezpośrednio w ośrodkach egzaminacyjnych. Cena egzaminu w ośrodkach egzaminacyjnych poza Francją ustalana jest przez Dział Współpracy Kulturalnej Ambasady Francji i Krajową Komisję DELF/DALF. Listę ośrodków egzaminacyjnych DELF/DALF znaleźć można na stronie internetowej CIEP www.ciep.fr w rubryce DELF/DALF.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
©2003-2020 Konińskie Centrum Języków Obcych tel. 63 242 30 08 info@kcjo.pl