EGZAMINY DELE

EGZAMINY D.E.L.E. – Diploma de Español como Lengua Extranjera (Dyplom z Języka Hiszpańskiego jako Języka Obcego), sygnowane przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii są jedynymi oficjalnymi egzaminami potwierdzającymi znajomość języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym.

Instytucją zajmującą się organizacją i przeprowadzeniem egzaminów D.E.L.E. jest Instituto Cervantes. Natomiast za opracowywanie, poprawę i ocenianie egzaminów odpowiedzialny jest Uniwersytet w Salamance.

Egzaminy DELE przeprowadzane są dwa razy w roku: w maju i październiku w ośrodkach egzaminacyjnych Instituto Cervantes lub współpracujących z Instytutem na całym świecie.

W zależności od poziomu zaawansowania, w ramach DELE można uzyskać następujące dyplomy:

 • Diploma A1
 • Diploma A2
 • Diploma B1 (Inicial)
 • Diploma B2 (Intermedio)
 • Diploma C1
 • Nowy Diploma C2 (Poprzedni Superior)

Diploma A1

Egzamin ten jest pierwszym spośród egzaminów proponowanych na sześciu poziomach nauczania w ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. DELE A1 pomaga uczniowi wejść do świata hiszpańskojęzycznego, poprawia jego wiedzę i motywuje go do przystępowania do dalszych egzaminów.

Ten dyplom potwierdza, że uczeń jest w stanie poradzić sobie, używając podstawowego języka, w sytuacjach komunikacyjnych dotyczących podstawowych potrzeb albo bardzo powszednich tematów.

DELE A1 to dyplom cieszący się międzynarodowym uznaniem, przeznaczony dla osób uczących się języka hiszpańskiego od ich pierwszego kontaktu z językiem i oceniający ich poziom znajomości języka od początku ich nauki.

Egzamin DELE A1 składa się z kilku części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa 1 (Sprawności związane z czytaniem i pisaniem): Czytanie ze zrozumieniem (45 minut) oraz pisanie (25 minut).
 • Grupa 2 (Sprawności związane z mówieniem): Słuchanie ze zrozumieniem (20 minut) oraz mówienie (15 minut).

Wymagana jest ocena „apto” (zdatny) w każdej z dwóch grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 33 punkty w każdej grupie, aby otrzymać całkowitą końcową ocenę „apto".

Ocena końcowa to APTO (ZDATNY) lub NO APTO (NIEZDATNY).

Diploma A2

DELE A2 to drugi spośród poziomów ESOKJ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

Językowego).

Dyplom ten potwierdza, że kandydat jest w stanie rozumieć zdania i codzienne wyrażenia częstego użytku związane z obszarami, które są dla niego szczególnie istotne (podstawowe informacje o sobie samym i swojej rodzinie, zakupach, interesujących miejscach, zajęciach, i tak dalej).

Egzamin DELE A2 składa się z różnych części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa 1 (Sprawności związane z czytaniem i pisaniem): Czytanie ze zrozumieniem (60 minut) oraz pisanie (50 minut).
 • Grupa 2 (Sprawności związane z mówieniem): Słuchanie ze zrozumieniem (35 minut) oraz mówienie (15 minut). Wymagana jest ocena „apto” (zdatny) w każdej z dwóch grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 33 punkty w każdej grupie, aby otrzymać całkowitą końcową ocenę „apto".

Ocena końcowa to APTO (ZDATNY) lub NO APTO (NIEZDATNY).

Diploma B1 Inicial

Egzamin ten potwierdza kwalifikacje językowe pozwalające na prawidłowe posługiwanie się językiem na poziomie podstawowym.

Składa się z następujących części:

 • Rozumienie tekstu (40 min.)
 • Zredagowanie kilku prostych tekstów o tematyce praktycznej (50 min.)
 • Rozumienie ze słuchu (30 min.)
 • Test gramatyczny i sprawdzający znajomość słownictwa (40 min.)

Rozmowa (10-15 min.)

Diploma B2 Intermedio

Jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalajacych na swobodne porozumiewanie się w sytuacjach typowych dla życia codziennego.

Składa się z następujacych części:

 • Rozumienie tekstu (60 min.).
 • Zredagowanie listu prywatnego i wypracowania (60 min). Każdy tekst winien mieć 150-200 słów.
 • Rozumienie ze słuchu (30 min.). Należy odpowiedzieć na 12 pytań dotyczących czterech wypowiedzi nagranych na taśmie magnetofonowej, np. ogłoszeń, wiadomości, rozmów, wywiadów.
 • Test sprawdzający znajomość gramatyki i słownictwa (60 min.).
 • Rozmowa (10-15 min.).

Diploma C1

Od sesji listopadowej 2011 roku DELE poziom C1, który odbył się po raz pierwszy w listopadzie 2010 roku, doświadcza istotnych poprawek i zmian, jeśli chodzi o format egzaminu.

Dyplom DELE C1 gwarantuje, że postęp uczącego się, jeśli chodzi o znajomość języka, odniósł sukces i że uczący się ma poziom hiszpańskiego wyższy niż zaawansowany.

Dyplom ten potwierdza wystarczającą kompetencję językową do:

 • Rozumienia dużej gamy obszernych tekstów, o pewnym poziomie wymagań, jak również rozpoznawania w nich ukrytych znaczeń.
 • Umiejętności wypowiadania się w płynny i spontaniczny sposób bez widocznych prób wysiłku w celu znalezienia odpowiedniego zwrotu.
 • Umiejętności elastycznego i efektywnego używania języka w celach społecznych, naukowych i zawodowych.
 • Zdolności tworzenia jasnych, szczegółowych tekstów, o prawidłowej strukturze na tematy o pewnej złożoności, ukazujących prawidłowe użycie mechanizmów organizacji, artykulacji i spójności tekstu.

Egzamin DELE C1 składa się z czterech części:

 • Część 1: Czytanie ze zrozumieniem i użycie języka (90 minut).
 • Część 2: Słuchanie ze zrozumieniem i użycie języka (50 minut).
 • Część 3: Sprawności zintegrowane. Słuchanie ze zrozumieniem i pisanie (80 minut).
 • Część 4: Sprawności zintegrowane. Czytanie ze zrozumieniem i mówienie (20 minut) (i 20 minut na przygotowanie).

Wymagana jest ocena „apto” (zdatny) w każdej z grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 33 punkty w każdej grupie, aby otrzymać całkowitą końcową ocenę „apto".

Ocena końcowa to APTO (ZDATNY) lub NO APTO (NIEZDATNY).

Diploma C2

W związku z procesem dostosowania egzaminów DELE do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) Instytut Cervantesa zmienia dyplom z języka hiszpańskiego jako obcego DELE poziom C2.

DELE poziom C2 to dyplom kompetencji językowej z języka hiszpańskiego odpowiadający poziomowi biegłości (C2), szóstemu spośród sześciu poziomów proponowanych w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

DELE poziom C2 potwierdza kompetencję językową konieczną do wypowiadania się w każdej sytuacji z całkowitą skutecznością, ze spontaniczną zdolnością dostosowania się do każdego kontekstu, przy zachowaniu wysokiego stopnia precyzji. Użytkownik wykazuje się dobrym opanowaniem odcieni języka, które nadają naturalną biegłość jego wszystkim wypowiedziom.

Egzamin DELE C2 składa się z trzech części:

 • Część 1: Używanie języka, czytanie ze zrozumieniem i słuchanie ze zrozumieniem (90 minut).
 • Część 2: Sprawności zintegrowane: słuchanie ze zrozumieniem i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie (150 minut).
 • Część 3: Sprawności zintegrowane: czytanie ze zrozumieniem oraz mówienie (20 minut) i 30 minut na przygotowanie.

Wymagana jest ocena „apto” (zdatny) w każdej z grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 70% w każdej grupie.

Ocena końcowa to APTO (ZDATNY) lub NO APTO (NIEZDATNY).

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
©2003-2020 Konińskie Centrum Języków Obcych tel. 63 242 30 08 info@kcjo.pl